Vi står vagt om værdierne bag e-mærket

Det er din garanti for, at du med e-mærket kan markedsføre din webshop med høj troværdighed – og med direkte salgseffekt. e-mærkets høje troværdighed bygger på vores krav og forventninger til de certificerede webshops og deres indsats for at give kunden gode købsoplevelser inden for trygge og tillidsfulde rammer.

Vi hjælper dig igennem

Hos e-mærket hjælper og vejleder vi dig igennem certificeringsprocessen, så du hurtigt og nemt kan komme i gang med at udnytte de muligheder et e-mærke åbner for. Formålet er at gøre dig endnu bedre til at drive din webshop med fokus på gennemsigtighed og klar kommunikation – og herved styrke din forretning.

Certificeringsprocessen

Med certificeringen af din webshop får du markedets mest gennemskuelige handelsbetingelser. Er der behov for andre justeringer, finder vi de bedste løsninger for dig og dine kunder med fokus på klar kommunikation. Vi validerer desuden alle ansøgere og frasorterer de virksomheder, der udøver konkursrytteri og svindel. Det bidrager til den høje troværdighed, som dit kommende e-mærke er et bevis på.

Din tilknyttede jurist hos e-mærket gennemgår din webshop med det formål at sikre, at den lever op til e-mærkets certificeringskriterier. Efter gennemgangen modtager du dit gennemgangsdokument indeholdende løsninger til de rettelser og tilføjelser, du skal forholde dig til.

Gennemgangsdokumentet er dit værktøj til implementering af løsningerne på din webshop. De fem hovedpunkter i e-mærkets certificeringskriterier er:

 • Tydelige oplysninger om webshoppen
 • Nem adgang til persondatapolitik
 • Gennemskueligt købsflow
 • Tydelige oplysninger om levering, fortrydelse og reklamation
 • Hurtigt svar på spørgsmål

Når løsningerne er implementeret tager din tilknyttede jurist hos e-mærket over igen.

Din webshop bliver gennemgået en sidste gang ift. korrekt implementering. Når din webshop lever op til e-mærkets retningslinjer afsluttes processen med certificeringen af jeres webshop.

Løbende kvalitetssikring & juridisk vejledning

Vi holder dig på forkant gennem kvalitetssikring af din webshop og juridisk vejledning på e-handelsområdet.

Vi giver dig desuden løbende de rette værktøjer til at sikre, at din webshop lever op til gældende ret og intentionerne bag e-mærket – som fast leverandør af den gode købsoplevelse.

Retningslinjer

e-mærkets fundament er overholdelse af vores retningslinjer, der har til formål at sikre tryg og tillidsfuld e-handel. Helt konkret hæver du barren for den gode købsoplevelse med fokus på klar kommunikation og gennemsigtighed.

retningslinjer

Formål og anvendelsesområde

Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret.

e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes af de certificerede webshops. Vurderingen af, om en e-mærket webshop overholder gældende ret, henhører under de relevante tilsynsmyndigheder, og påses ikke af e-mærket.

e-mærkets forpligtelse i forhold til gældende ret består i at sikre, at den certificerede webshop, i forbindelse med certificeringsprocessen, modtager vejledning om, hvordan webshoppen kan indrettes i overensstemmelse med gældende ret, ligesom e-mærket forpligter sig til at formidle og løbende oplyse certificerede webshops om gældende ret inden for e-handelsområdet.

En certificering er ikke et udtryk for en godkendelse eller anbefaling af den eller de varer/tjenesteydelser, som den erhvervsdrivende udbyder, men alene en sikring af, at den pågældende webshop lever op til e-mærkets retningslinjer, og at den pågældende webshop er vejledt om gældende ret på e-handelsområdet.

1. Tydelige oplysninger om webshoppen

Den erhvervsdrivende skal, på en tydelig og let tilgængelig måde, oplyse, hvem der står bag webshoppen samt oplyse om relevante kontaktoplysninger. Oplysningerne skal indeholde CVR-nummer, juridisk navn, organisationsform, adresse, e-mailadresse og evt. telefonnummer. Formidlingskøb I tilfælde af formidling af varer eller ydelser, skal webshoppen tydeligt oplyse, hvem der bærer ansvaret for hvilke dele af handlen.

2. Nem adgang til persondatapolitik

Den erhvervsdrivende skal, på en let tilgængelig måde, oplyse om webshoppens håndtering af persondata. Oplysning af CPR-nummer Køb, som ikke indebærer et løbende aftaleforhold, må som udgangspunkt ikke betinges af oplysning om CPR-nummer. Aktiv accept af persondatapolitikken Inden der indgås aftale, skal persondatapolitikken aktivt accepteres af kunden. Det skal være muligt at læse persondatapolitikken, der hvor accepten afgives.

3. Gennemskueligt købsflow

Den erhvervsdrivende skal sikre, at aftalens indhold og omfang er tydeligt for kunden forud for gennemførsel af købet. Dette omfatter blandt andet betingelserne for købet, varens/ydelsens vigtigste egenskaber, varens/ydelsens totale pris inklusiv samtlige omkostninger samt relevante oplysninger om eventuelle løbende forpligtigelser. Yderligere må den erhvervsdrivende ikke tage generelle forbehold for aftalen. Disse oplysninger skal fremsendes elektronisk umiddelbart efter købet på et varigt medie.

Betalingsforpligtigelse
Det skal være tydeligt for kunden, at der indgås en betalingsforpligtigelse i forbindelse med gennemførsel af et køb, ligesom kortbetaling skal ske via en krypteret forbindelse. Forudbetaling ved kontooverførsel, check, girokort og lignende må tilbydes kunder som sekundær betalingsmulighed, og det skal både i forretningsbetingelserne, og der hvor kunden vælger betalingsform, tydeligt fremgå, at denne betalingsmulighed ikke er dækket af indsigelsesordningen. Aktiv accept af handelsvilkår Inden der indgås aftale, skal alle aftalevilkår præsenteres for og aktivt accepteres af kunden. Det skal være muligt at læse aftalevilkår, der hvor accepten afgives.

Aktiv tilmelding
Tilmelding til nyhedsbreve og tillægsydelser, mv. skal foretages aktivt af kunden.

4. Tydelige oplysninger om levering, fortrydelse og reklamation

Den erhvervsdrivende skal sikre, at der i forbindelse med købet og umiddelbart efter købet er tydelige oplysninger om webshoppens forventede leveringstid og fragtpriser. Derudover skal der oplyses om kundens ret til fortrydelse, herunder undtagelser til fortrydelsesretten, udgifter til returnering, og fremgangmåden ved fortrydelse og reklamation. Disse oplysninger skal ligeledes fremsendes elektronisk på et varigt medie, umiddelbart efter købet, ligesom de skal være en del af de aftalevilkår, som aktivt skal godkendes, inden købet.

Standardfortrydelsesformular
Den lovpligtige standardfortrydelsesformular skal være tilgængelig på webshoppen og skal sendes til kunden sammen med ordrebekræftelsen eller vedlægges ydelsen ved levering.

Tilbagebetaling
Webshoppen skal i tilfælde af ophævelse af købet eller kundens udnyttelse af fortrydelsesretten tilbagebetale kundens krav uden unødig forsinkelse. Håndtering af reklamation/fortrydelse I forbindelse med en reklamation/mangel eller spørgsmål om værdiforringelse i forbindelse med udnyttelse af fortrydelsesretten skal den erhvervsdrivende på tilstrækkelig vis og inden for rimelig tid undersøge den pågældende vare. I tilfælde af en afvisning af reklamationen eller ved udregning af en værdiforringelse skal den erhvervsdrivende, på tilstrækkelig vis, kunne dokumentere baggrunden for vurderingen.

5. Hurtigt svar på spørgsmål

På webshoppen skal det fremgå, hvordan den erhvervsdrivende kan kontaktes og i hvilket tidsrum. Webshoppen er forpligtet til at overholde de svartider, de angiver. Svartiden må som udgangspunkt ikke overstige fem hverdage. Såfremt der ikke er et telefonnummer til webshoppen, skal det fremgå, at det ikke er muligt at kontakte virksomheden telefonisk.

6. Efterlevelse af krav fra tilsynsførende myndigheder

Forbrugerklagenævnets afgørelser samt afgørelser fra de af Økonomi- og Erhvervsministeren godkendte private klagenævn skal sammen med eventuelle påbud eller krav fra øvrige relevante tilsynsmyndigheder efterleves, eller af den erhvervsdrivende bringes videre til rette instans.

7. Løbende kontrol og vejledning

Den erhvervsdrivende er underlagt e-mærkets kontrolindsatser, der skal sikre, at den erhvervsdrivende overholder de til enhver tid gældende retningslinjer. Alle e-mærkede webshops har adgang til juridisk vejledning om gældende ret via e-mærkets medlemsservice og juridiske materialer. Den erhvervsdrivende er forpligtet til løbende at holde sig ajour med den lovgivning og praksis, som e-mærket måtte stille til rådighed og orientere om.

8. Udstedelse af påbud, suspension og fratagelse af e-mærket

e-mærket kan træffe afgørelser i sager om, hvorvidt en certificeret webshop har overholdt e-mærkets retningslinjer, intentionerne bag e-mærket samt gældende ret. e-mærket kan tage en sag op af egen drift eller på baggrund af eksempelvis løbende kontrol, stikprøver og forbrugerklager. Den erhvervsdrivende er på anmodning fra e-mærket forpligtet til at udlevere oplysninger, der har relevans for vurderingen af, om den erhvervsdrivende efterlever retningslinjerne. e-mærket kan: * Påbyde den erhvervsdrivende at ændre adfærd. * Suspendere den erhvervsdrivendes adgang til at anvende mærket i op til seks måneder. * Fratage den erhvervsdrivendes adgang til at anvende mærket. e-mærket vurderer på baggrund af sagens karakter, hvilken sanktion (påbud, suspension eller fratagelse), der skal bringes i anvendelse.

e-mærket lægger i sin bedømmelse vægt på karakteren af overtrædelsen, i hvilket omfang overtrædelsen modvirker intentionerne bag e-mærket, og i hvilket omfang overtrædelsen berører forbrugerne.

8.1. Påbud:

Ved et påbud bliver den erhvervsdrivende pålagt, inden for en nærmere fastsat frist, at ændre adfærd, f.eks. at overholde retningslinjerne for e-mærket. e-mærket sender et påbud til den erhvervsdrivende, og den erhvervsdrivende har herefter tre hverdage til at fremsende sine synspunkter samt redegøre for, hvordan den erhvervsdrivende fremover vil rette op på kritikpunkterne. e-mærket vil herefter tage stilling til, om den erhvervsdrivende lever op til påbuddet. Reagerer den erhvervsdrivende ikke på et af e-mærket udstedt påbud, kan e-mærket vælge at træffe afgørelse om suspension eller fratagelse af mærket på den erhvervsdrivendes webshop.

Den erhvervsdrivende kan klage til e-mærkets klageinstans over et udstedt påbud, se pkt. 8.4. Betingelser for udstedelse af påbud: 8.1.1 Når en erhvervsdrivende har overtrådt e-mærkets retningslinjer eller intentionerne bag e-mærket. 8.1.2 Når en erhvervsdrivende ikke inden for en nærmere fastsat frist har rettet forhold, der er påpeget i forbindelse med eksempelvis løbende kontrol, stikprøve eller en konkret henvendelse.

8.2. Suspension af e-mærket:

Ved en suspension bliver den erhvervsdrivende pålagt at fjerne mærket fra sin webshop i op til seks måneder, afhængigt af overtrædelsens karakter. Den erhvervsdrivende får tilsendt en indstilling til suspension med en frist på tre hverdage til at komme med indsigelser imod suspensionen. På baggrund af indsigelsen, eller manglen herpå, foretager e-mærket en vurdering af, om suspensionen skal gennemføres. Afgørelse om gennemførsel af suspensionen sendes til den erhvervsdrivende.

Den erhvervsdrivende kan klage til e-mærkets klageinstans over en afgørelse om suspension. Se pkt. 8.4. Betingelser for suspension af e-mærket: 8.2.1 Manglende efterlevelse af påbud udstedt af e-mærket, eller 8.2.2 sagsanlæg eller offentlig kritik (vedr. e-handel) fra Forbrugerombudsmanden, eller 8.2.3 grov eller gentagen overtrædelse af e-mærkets retningslinjer, eller 8.2.4 den erhvervsdrivende udviser en adfærd, som er uforenelig med intentionerne bag e-mærket. Den erhvervsdrivende er i suspensionsperioden stadig medlem af e-mærket, men vil ikke fremgå af listen over certificerede webshops på e-mærkets website, ligesom certifikatet ikke må fremgå af virksomhedens webshop eller af øvrigt markedsføringsmateriale. e-mærkets retningslinjer og intentionerne bag e-mærket skal overholdes i suspensionsperioden. e-mærket kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om suspension uden forudgående indstilling. I så fald skal den erhvervsdrivende samtidig med suspensionen have mulighed for at gøre indsigelse imod suspensionen indenfor, en af e-mærket nærmere bestemt frist, uden at dette har opsættende virkning. e-mærket kan på baggrund af den erhvervsdrivendes indsigelse lade suspensionen ophøre, uanset at suspensionsperioden ikke er ophørt. Når suspensionsperioden ophører, er den erhvervsdrivende igen berettiget til at benytte mærket, såfremt retningslinjerne og intentionerne bag e-mærket er overholdt under suspensionen. Suspenderede virksomheder vil blive offentliggjort på e-mærkets website sammen med en kort begrundelse for suspensionen, der vil være synlig i 12 måneder. Forefindes certifikatet på den erhvervsdrivendes webshop eller i øvrigt i den erhvervsdrivendes markedsføringsmateriale efter suspensionsperiodens start, betragtes dette som uberettiget brug og kan sanktioneres med dagbøder á kr. 1.000.

8.3 Fratagelse af e-mærket:

Ved en fratagelse af mærket bliver den erhvervsdrivende pålagt at fjerne e-mærket fra sin webshop samt øvrig markedsføringsmateriale. Aftaleforholdet mellem e-mærket og den erhvervsdrivende ophører ved fratagelsen af mærket, idet aftalen om, samt muligheden for dagbodssanktion, jf. nedenfor dog fortsat består. Den erhvervsdrivende får tilsendt en indstilling til fratagelse med en frist på tre hverdage til at komme med indsigelser imod fratagelsen. På baggrund af indsigelsen, eller manglen herpå, foretager e-mærket en vurdering af, om fratagelsen skal gennemføres. Afgørelse om gennemførsel af fratagelse skal sendes til den erhvervsdrivende.

Den erhvervsdrivende kan klage til e-mærkets klageinstans over en afgørelse om fratagelse. Se pkt. 8.4.   Betingelser for fratagelse af e-mærket: 8.3.1 Manglende efterlevelse af påbud udstedt af e-mærket, eller 8.3.2 certifikatet har været suspenderet, og den erhvervsdrivende har ikke ændret sin adfærd væsentligt, eller 8.3.3 manglende efterlevelse af afgørelser fra Forbrugerklagenævnet, eller de af Økonomi- og Erhvervsministeren godkendte private klagenævn, medmindre den erhvervsdrivende indbringer sagen for en domstol inden for appelfristen, eller 8.3.4 den erhvervsdrivende overtræder e-mærkets retningslinjer i suspensionsperioden, eller 8.3.5 grov eller gentagen overtrædelse af e-mærkets retningslinjer, eller 8.3.6 den erhvervsdrivende udviser en adfærd, der er uforenelig med intentionerne bag e-mærket. e-mærket kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om fratagelse uden forudgående indstilling. I så fald skal den erhvervsdrivende, samtidig med afgørelsen om fratagelse, have mulighed for at gøre indsigelse imod fratagelsen, inden for en af e-mærket nærmere bestemt frist, uden at dette har opsættende virkning. e-mærket kan på baggrund af den erhvervsdrivendes indsigelse lade fratagelsen bortfalde eller træffe afgørelse om suspension.

Forefindes mærket på den erhvervsdrivendes webshop eller i øvrigt i den erhvervsdrivendes markedsføringsmateriale efter fratagelsen, betragtes dette som uberettiget brug og kan sanktioneres med dagbøder á kr. 1.000. Den erhvervsdrivende er ved fratagelse af mærket og medfølgende ophør af medlemskabet ikke berettiget til at få tilbagebetalt evt. indbetalt kontingent for perioden efter fratagelse af mærket. Ved fratagelse af mærket og tilhørende medlemskab kan den erhvervsdrivende først efter 12 måneder søge om medlemskab af e-mærket og tilhørende certificering. Den erhvervsdrivende skal i den forbindelse igennem en ny certificeringsprocedure på lige fod med nye ansøgere. Der vil i denne vurdering ligeledes blive lagt vægt på, om den erhvervsdrivende i perioden fra fratagelsen og frem til ansøgningstidspunktet har ændret den adfærd, der var årsag til fratagelsen. Virksomheder der har fået frataget e-mærket vil blive offentliggjort på e-mærkets website sammen med en kort begrundelse for fratagelsen, der vil være synlig i 12 måneder.

8.4. Klageinstans

Afgørelser truffet i medfør af ovenstående kan af den erhvervsdrivende påklages til e-mærkets særlige klageinstans. Afgørelser kan desuden indbringes for klageinstansen af et mindretal i e-mærkets bestyrelse. Klagen skal sendes på e-mail til info@emaerket.dk, og skal være e-mærket i hænde senest fire uger efter, at afgørelsen er truffet. Indgivelse af klage har ikke opsættende virkning, medmindre andet bestemmes af klageinstansens formand. e-mærkets bestyrelse fastlægger klageinstansens forretningsorden. Klageinstansen sammensættes således, at forbruger- og erhvervsinteresser er ligeligt repræsenteret. Formanden for klageinstansen skal opfylde de almindelige betingelser for at være dommer.

Medlemsbetingelser

For aftale om medlemskab af E-handelsfondens certificeringsordning e-mærket (herefter benævnt e-mærket) gælder følgende betingelser.
Betingelserne er gældende fra indmeldelsestidspunktet, og den erhvervsdrivende erklærer sig ved indmeldelsen indforstået med at overholde de i aftalen fastsatte betingelser og vilkår samt fra certificeringstidspunktet at efterleve e-mærkets retningslinjer.

Medlemsbetingelserne er sidst revideret i 2. kvartal 2018

medlemsbetingelser

Ikrafttræden og bindingsperiode §1

Medlemskabet træder i kraft når e-mærket modtager den erhvervsdrivendes indmeldelse og løber i 12 måneder.
Medlemskabet fornyes automatisk med 12 måneder ad gangen, og løber indtil det bringes til ophør i overensstemmelse med det i §7 anførte om udmeldelse og ophævelse.
Kopi af ordrebekræftelsen kan rekvireres ved at sende en mail til: info@emaerket.dk.

Betaling af medlemskab §2

Betaling af medlemskab til e-mærket kan enten ske som måneds- eller årsbetaling.

Ændring af betalingsvilkår fra månedlig til årlig, eller omvendt, kan alene ske med 30 dages varsel til overgangen af en ny medlemsperiode, og med ikrafttræden ved overgang til ny medlemsperiode.

Vælges månedsbetaling, forudsættes betaling med betalingskort. Der skal betales med VISA eller MasterCard, og der tages ikke gebyr for betaling.

Vælges årsbetaling, kan der vælges betaling med betalingskort. Der skal betales med VISA eller MasterCard, og der tages ikke gebyr for betaling. Beløbet hæves med det samme. Alternativt kan vælges betaling via bank ved FIK-betaling. Almindelig bankoverførsel er ikke mulig.

Ved forsinkelse af betalingen (FIK-overførsel), netto 14 dage fra fakturadatoen, beregnes renter i henhold til diskontoen plus 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

Månedsbetaling via kort
Ved tilmelding til månedsbetaling, accepterer den erhvervsdrivende, at medlemskontingentet automatisk trækkes periodevist hver måned, indtil medlemskabet opsiges, eller medlemskab hos e-mærket ophører, uanset årsagen hertil.

Såfremt det tilmeldte betalingskort udløber eller snart gør det, eller der ønskes en ændring af det betalingskort, der er knyttet til aftalen, kan oplysningerne for det nye betalingskort tilføjes under “Min konto” på medlemsportalen Mit e-mærke.

Den erhvervsdrivende kan til hver en tid tilbagekalde sin tilladelse til, at e-mærket automatisk må trække medlemskontingentet periodevis. Hvis den erhvervsdrivende ikke har opsagt aftalen rettidigt jf.§7, eller der ikke er indtastet gyldige kortoplysninger i forbindelse med indmeldelsen eller ved ændring af kortoplysninger, vil e-mærket inddrive det fulde restbeløb af medlemskontingentet med 14 dages forfald.

Årsbetaling via kort
Ved tilmelding til årsbetaling, accepterer den erhvervsdrivende, at e-mærket må trække medlemskontingentet med det samme, samt at medlemskontingentet automatisk trækkes 1 gang årligt, indtil medlemskabet opsiges, eller medlemskab hos e-mærket ophører, uanset årsagen hertil.

Såfremt det tilmeldte betalingskort udløber eller snart gør det, eller der ønskes en ændring af det betalingskort, der er knyttet til aftalen, kan oplysningerne for det nye betalingskort tilføjes under “Min konto” på medlemsportalen Mit e-mærke.

Den erhvervsdrivende kan til hver en tid tilbagekalde sin tilladelse til, at e-mærket automatisk må trække medlemskontingentet periodevis. Hvis den erhvervsdrivende ikke har opsagt aftalen rettidigt jf. §7 eller der ikke er indtastet gyldige kortoplysninger, vil e-mærket i stedet inddrive det fulde restbeløb af medlemskontingentet med 14 dages forfald.

Benyttelse af e-mærket §3

e-mærket, med tilhørende certifikat, der viser, at en webshop er certificeret jf. e-mærkets retningslinjer, må efter certificeringen kun anvendes på den webshop (URL), som indmeldelsen omhandler. Den erhvervsdrivende er berettiget til at benytte e-mærket med tilhørende markedsføringspakke i sin markedsføring af webshoppen jf. e-mærkets manual for dette.

Forefindes mærket på en webshop inden certificeringsprocessen er endeligt gennemført, betragtes dette som uberettiget brug og kan sanktioneres med dagbøder á kr. 1.000.

Forefindes mærket på andre webshops (URL) tilhørende den erhvervsdrivende, end de webshops (URL) der er certificeret, betragtes dette som uberettiget brug og kan sanktioneres med dagbøder á kr. 1.000 pr. webshop (URL).

Uberettiget brug af mærket kan ligeledes imødegås ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

e-mærkets forpligtelser, rettigheder og ansvar §4

e-mærket forpligter sig til at administrere certificeringsordningen i overensstemmelse med retningslinjerne og med udgangspunkt i gældende ret, herunder at påse, at retningslinjerne overholdes af de erhvervsdrivende, der er certificeret.

e-mærket forpligter sig til at foretage løbende kontrol, af alle certificerede webshops, og er berettiget til at gennemføre stikprøvekontrol, uden varsel, på alle certificerede webshops.

e-mærket påtager sig intet ansvar, hverken overfor den erhvervsdrivende eller tredjemand, for, om den erhvervsdrivende overholder retningslinjerne og/eller gældende ret.

Den erhvervsdrivendes forpligtelser §5

Den erhvervsdrivende har pligt til:

 • At overholde de i nærværende aftale fastsatte betingelser og vilkår samt fra certificeringstidspunktet at efterleve de til enhver tid gældende retningslinjer for e-mærket. Ændringer i retningslinjerne sker med rimeligt varsel.
 • At informere e-mærket om ændringer hos den erhvervsdrivende og/eller på dennes webshop, der vedrører e-mærkets retningslinjer.
 • At tilpasse webshoppen i henhold til e-mærkets anvisninger.
 • At tillade, at e-mærket foretager testkøb, uden omkostninger i forbindelse med certificeringsprocessen, samt foretager stikprøver og løbende kontrol af den certificerede webshop (URL).
 • At fjerne e-mærket midlertidigt fra webshoppen, såfremt de af e-mærket påpegede ændringer ikke foretages, indenfor den af e-mærkets anviste frist.

Fortrolighed §6

e-mærket er forpligtet til at behandle dokumenter, tekniske oplysninger samt øvrige oplysninger, som den erhvervsdrivende måtte meddele e-mærket forud for eller efter indgåelsen af medlemskabet, fortroligt. e-mærket træffer alle nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse af sådanne oplysninger meddelt i medfør af tilslutning til e-mærket, ligesom e- mærket pålægger sine ansatte ovennævnte fortrolighedsforpligtelse.

Udmeldelse og ophævelse §7

Den erhvervsdrivende er berettiget til at melde sig ud af e-mærket ved skriftlig meddelelse til e-mærket på info@emaerket.dk med en måneds varsel til udgangen af en medlemsperiode. Udmeldelsen er kun gyldig ved indsendelse til ovennævnte mail og er først registreret hos e-mærket, når den erhvervsdrivende har modtaget en skriftlig besvarelse herpå. Udmeldelse berettiger ikke den erhvervsdrivende til at få tilbagebetalt medlemskontingent eller dele heraf, uanset tidspunktet for udmeldelse.

Den erhvervsdrivende anses ikke for at være udmeldt hvis den erhvervsdrivende lukker, uanset årsagen hertil, eller fordi den erhvervsdrivende sælger sin webshop.

Ved væsentlig misligholdelse af aftalen, herunder manglende overholdelse af e-mærkets retningslinjer efter certificering, er e-mærket berettiget til – uden varsel og med fastholdelse af fordringen – at ophæve medlemskabet med den virkning, at den erhvervsdrivende ikke længere er medlem af e-mærket, ligesom den erhvervsdrivende øjeblikkeligt fratages adgangen til at anvende e-mærket, med tilhørende certifikatside samt markedsføringspakke.

Efter ophør af medlemskabet – uanset årsagen hertil – er den erhvervsdrivende forpligtet til at bringe enhver brug af mærket til ophør. Uberettiget brug af mærket kan imødegås ved et fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Erstatning §8

Det er mellem e-mærket og den erhvervsdrivende aftalt, at e-mærket ikke kan ifalde erstatningsansvar som følge af handlinger, undladelser m.m. foretaget i forbindelse med e-mærkets afgørelser truffet i medfør af medlemsbetingelserne, retningslinjerne, køberbeskyttelsen eller gældende ret.

Overdragelse §9

Den erhvervsdrivende har ikke ret til at overdrage eller sælge sit medlemskab eller tilhørende certifikat på dennes webshop til tredjemand.

Lovvalg og værneting §10

Medlemsbetingelserne er underkastet dansk ret. Enhver tvist mellem parterne vedrørende denne, og som ikke vedrører afgørelser truffet af e-mærket i medfør af retningslinjerne eller e-mærkets køberbeskyttelse, skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København eller såfremt sø- og handelsretten ikke har kompetence, Københavns Byret.

Persondata §11

e-mærkets persondatapolitik for medlemmer

For at der kan indgås aftale med os på emaerket.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

 • URL på webshop
 • CVR-nr.
 • Antal ansatte
 • Virksomhedens juridiske navn
 • Selskabsform (ved personligt ejet selskab, navnet på ejeren)
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Tlf. nr.
 • E-mailadresse til fakturering
 • Etableringsår
 • Kontaktpersons navn
 • Kontaktpersons e-mailadresse
 • Kontaktpersons tlf. nr. (direkte eller mobil)

En del af oplysningerne stammer fra CVR-registreret og fra de oplysninger som oplyses i forbindelse med oprettelse af medlemskab hos e-mærket.

Vi registrerer og videregiver ovenstående data for at kunne levere den ydelse, der er forbundet med medlemsskab af e-mærket. Oplysningerne registreres hos e-handelsfonden og opbevares i løbende kundeforhold. Når medlemsskabet ophører og samtlige udeståender er afviklet, opbevares oplysningerne i yderligere 5 år i henhold til bogføringslovens regler. Dog kan oplysningerne gemmes i op til 10 år af hensyn til særlige retskrav eksempelvis i forbindelse med forældelsesfristen i inkassosager.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Hvilke oplysninger videregiver vi og hvorfor?

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige hos e-mærket er e-handelsfonden.

Enkeltpersoner ansat hos den erhvervsdrivende har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der behandles om den pågældende.
Menes oplysningerne at være unøjagtige, kan man have ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette persondata, hvis vi bliver bedt om det. Det kan f.eks. være hvis data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Hvis man mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen kan man skrive til os på: info@emaerket.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
www.datatilsynet.dk